ჩვენი თანამშრომლები

ხუროძე რამაზ – ცენტრის უფროსი

ღოღელიანი ლალი – ცენტრის მოადგილე

ბესტავაშვილი ბელა – უფროსი სპეციალისტი (III)

გელოვანი ეკატერინე – უფროსი სპეციალისტი (III)

მაღრაძე კოკა – უფროსი სპეციალისტი (II)

ასანიძე ივერი - უფროსი სპეციალისტი (II)

ლაშა ტატულაშვილი - უფროსი სპეციალისტი (II)