მიმართულებები

აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის განვითარების ცენტრი

მიმართულების საქმიანობის აღწერა:

 1. ცენტრში არსებული თრენინგების რესურსების ბაზის მუდმივი გაუმჯობესება და განახლება საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის გზით
 2. პარტნიორული ურთიერთობები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მასწავლებელთა გადამზადების ცენტრთან
 3. პარტნიორული ურთიერთობები განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან
 4. მჭიდრო თანამშრომლობა სტუ-ს ხარისხის განვითარების სამსახურთან და ფაკულტეტების შესაბამის სამსახურებთან
 5. სტუ-ს ფაკულტეტების პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტების მოსაზრებებისა და მოთხოვნების შესწავლა სასწავლო პროცესის წარმართვისა და შეფასების შესახებ
 6. აქცენტები საინჟინრო სპეციალობის საგნების სწავლებისა და სწავლის მეთოდოლოგიებზე
 7. თრეინინგების მასალების ადაპტირება ზოგადად ქართულ რეალობასთან და კონკრეტულად ტექნიკური უნივერსიტეტის მოთხოვნებთან
 8. თრეინინგების პაკეტების თარგმნა და მომზადება სწავლებისთვის
 9. თრეინინგების პილოტირება
 10. თრეინინგების განხორციელება
 11. თრეინინგების მონაწილეთა სერტფიცირება საზღვარგარეთელ პარტნიორებთან ერთობლივად
 12. თრეინინგების შედეგების მონიტორინგი

თანამშრომლები: ლალი ღოღელიანი, ეკატერინე გელოვანი, ივერი ასანიძე

შექმნილია შემდეგი საერთაშორისო პროექტების გამოცდილების საფუძველზე:

 • Iowa State University, Ames, Iowa, US .The Center for Excellence in Learning and Teaching Workshop on Innovative Teaching Techniques and Methodology
 • IWENT – Capacity Building International, Germany.Training: “Vocational Pedagogic”
 • Project European Studies in the TEMPUS-TUNING project . COO3BO4) - “Tuning Educational Structures in Europe” ..Trainins.
 • TEMPUS-Tacis Project SM-SCM_T029A06 “EQUASER”, “Establishing Quality Assurance Services in the Georgian Higher Education Institutions .Training
 • MES of Georgia’s project ”Training for vocational education center’s teachers from Gori, Tsnori and Akhalkalaki in modern teaching methodologies. Manager
 • New teaching and learning methodologies for GTU teachers (USA embassy, MES of Georgia GTU). Facilitator
 • TASIC Project European Studies in the TEMPUS-TUNING project (SCM-COO3BO4) - “Tuning Educational Structures in Europe”.
 • EIF Foundation grant “Educating Georgian Community College Students in Engineering & Technical Subjects”.Manager.
 • TEMPUS-Tacis Project SM-SCM_T029A06 – 2006 “EQUASER”, - “Establishing Quality Assurance Services in the Georgian Higher Education Institutions »
 • CCPP (Canadian College Partnership Program), Ottawa, Canada.
 • Civic Society Institute with support of USAID, Tbilisi, Georgia
 • Series of Seminars on Establishment of Bologna Process Principles in Georgia
 • American Conference of Academic Deans (ACAD) Leadership Workshop Certificate in ACAD Leadership.
 • ACCC (Association of Canadian Community Colleges). Participated In Forum: “Local Ownership of Development”.
 • Sigma Xi (The Scientific Research Society of American Scholars) Workshop on Research and Higher Education for Service of Society presented by Gretchen Kalonge – Director of Department of International Relation of University of California, USA. Organizer Training courses in: “Innovative Teaching Techniques and Methodology”
 • CIDA,Canadian International Development Association , project “Education – economic catalyst “ #783-z, for Georgia’s regions-Gori, Akhalkalaki,Batumi,Tsnori. Manager
 • Translation-adaptation & publication of the first year curriculums & textbooks for the professional centers of Akhalkalaki, Gori & Chiatura (MES, CCID,GTU),participant
 • Science Education for New Civic Engagements and Responsibilities (usnsf, Harrisburg University, Ge

ეკონომიკის განვითარების ხელშემწყობი საგანმანათლებლო და საექსპერტო მიმართულება.

მიმართულების საქმიანობების აღწერა:

 1. დასაქმების ბაზრისა და დამსაქმებლების მოთხოვნების შესწავლა
 2. დაკვეთები საწარმოების თანამშრომელთა გადამზადებაზე;
 3. დაკვეთები საინჟინრო პროექტირებისა და განხორციელებული პროექტების ექსპერტიზაზე;
 4. პროფესიული განათლების სტანდარტებისა და პროგრამების შექმნასა და განხორციელებაში მონაწილეობა სტუ-ს ფაკულტეტებთან თანამშრომლობით;
 5. სწავლისა და სწავლების მეთოდოლოგიების გაზიარებისა და მათი პრაქტიკაში დანერგვის საკითხებში სტუ-ს ფაკულტეტებთან თანამშრომლობა;
 6. პროფესიული პროგრამების საწარმოო პრაქტიკის უზრუნველყოფა (პროგრამების მონიტორინგი, ხელშეკრულებების მონიტორინგი (განახლება და ახალის გაფორმება);
 7. თრეინინგების მომზადება ბიზნესის მოთხოვნების შესაბამისად ბიზნეს ორგანიზაციებისა და საწარმოებებისათვის;
 8. თრეინინგების სახელმძღვანელოების შექმნა ბიზნესის მოთხოვნების შესაბამისად;
 9. თრეინინგების განხორციელება, შესაბამისი დამხმარე მასალებისა შექმნა და ჩატარების უზრუნველყოფა:
 10. პროფესიული სპეციალობების სტანდარტების მოდიფიცირების პროცესში მონაწილეობა საქართველოს შესაბამისი სტრუქტურებსა და საერთაშორისო ორგა

თანამშრომლები: რამაზ ხუროძე, ქეთევან პაჭკორია

შექმნილია შემდეგი საერთაშორისო პროექტების გამოცდილების საფუძველზე:

 • USAID project “Georgia Economic Prosperity Initiative (EPI)”, Deloitte Consulting/CCID / USAID Georgia EPI RFP / TA-11-0143.Manager from CCID .
 • USAID,IOM.Project “Successful Completion of a Professional Internship Guarantees a Graduate's Employment.”Project manager
 • EuropeAid/132132/C/SER/GE Quality Enhancement and Capacity Building Support programme in VET Sector of Georgia.
 • ETF conference “linking VET programs with labor market requirements-a contribution through curriculum reform.
 • Business Education International Conference.Tbilisi. NGO “Workforce Partners”.
 • ENP – E – CP WP11 – 31- 08 GEO .ETF Expertise Provision for VET Curriculum Development Initiative in Georgia.
 • A Structured Approach to Developing National Occupational Standards and learning outcomes in relation to two sets of Occupational Standards (OS) developed in the Republic of Georgia.Participant
 • “2011 CCID Annual Conference”.Orlando.
 • European Prison Education Association 13th International Conference ‘Learn to be Free’
 • held in Manchester, UK 27th – 30th October 2011.Participant.
 • UNDP project: “Preparing the Way for a VET Center at Gori University”.Manager from CCID.
 • USAID.Workforce Development Initiative for Shida Kartli Region, Tbilisi, Georgia.Manager.
 • UNDP grant “Investigation of labour market in shida kartli region.Development Vocational Education standarts,programs and textbooks in engineering and agriculture specialities”.Project manager.
 • USAID project “ Successful Completion of a Professional Internship Guarantees a Graduate's Employment”.
 • An Internship & Practice Program Proposed for Gori University’s Higher Professional Educational Program’s Business Administration Specialties. Manager.
 • USAID project, “Shida Kartli region workforce education initiative for economic development” The SME support project, CCID. Manager
 • Kirkwood Community College, Cedar Rapids, Iowa, US .Seminar in The National Center for Agrscience and
 • Technology Education funded by the National Science Foundation (NSF) on Enhancing Faculty Development, Improving Curriculum and Instruction and Expending the skilled and Educated Workforce for Economic Development.
 • International Women in Science and Engineering (IWISE) Project concerning Relationships between Professional Education and Economic Development in Four Regions of Georgia .Manager from Georgian side
 • Moraine Valley, Palos Hills, Illinois, US Seminar on International Community Partnerships in Professional Education
 • Waukesha County Technical College, Pewaukee, Wisconsin, US. Seminar on Development of Curriculums and Sy

სტუ-ს გალერეა „უნივერსი“

გალერეის საქმიანობის აღწერა:

 1. სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება თანამედროვე კულტურული ცხოვრების სიახლეების შესახებ
 2. გამოფენებისა და სხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და წარმართვა
 3. ხელშეკრულებების გაფორმება დამკვეთებთან
 4. სტუ-ის სხვადასხვა ერთეულების შეხვედრების ორგანიზება და ტექნიკური უზრუნველყოფა
 5. უცხოელი სტუმრების პრეზენტაციები
 6. სტუდენტური შეხვედრები
 7. პროფესორ-მასწავლებელთა ლექციები და პრეზენტაციები
 8. სტუ-ს სხვადასხვა ერთეულების თრეინინგების ორგანიზება და ტექნიკური უზრუნველყოფ

თანამშრომლები: ბელა ბესტავაშვილი, ეკა გელოვანი

სტუ-ს ვიდეო სტუდია

სტუდიის საქმიანობის აღწერა:

 1. პროფესორ-მასწავლებელთა ვიდეო ლექციების ჩაწერა, გამრავლება და გავრცელება
 2. დახელოვნების ცენტრის მიერ შექმნილი ვიდეო თრეინინგების ჩაწერა, გამრავლება და გავრცელება
 3. სპეციალობების სარეკლამო ვიდეო კლიპების მომზადება და გავრცელება

თანამშრომლები: ივერი ასანიძე, ლაშა ტატულაშვილი

შექმნილია NATO-სა და კანადის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტების ფარგლებში:

 • NATO science for peace and security program Networking infrastructure
 • Grant. “Developing cost-effective and sustainable network and technical infrastructures in Georgia”.Manager.
 • ACCC project-The Economic Development and Poverty Reduction Program (GTU, Selkrik College , Thompson River university)

სტუ-ს NATO-ს სტუდია

სტუდიის საქმიანობის აღწერა:

 1. ონლაინ სემინარებისა და თრეინინგების განხორციელება საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებთან
 2. ლაბორატორიული სამუშაოების კომპიუტერული პროგრამების პილოტირება და დანერგვა საინჟინრო სპეციალობების საგნებისათვის
 3. Moodle-ის სტუდია (პედაგოგთა თრეინინგები ელ.სწავლების მეთოდოლოგიებში)
 4. ლექციებისა და სწავლების სხვა ფორმების სასწავლო მასალის ფომატირება ელ. სწავლებისთვის
 5. მასალების კოლექტირება და ბაზის შექმნა ელ.სწავლებისთვის ამერიკის და კანადის ტომსონ რივერ აიოვას უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით
 6. კომპიუტერული პროგრამების პილოტირება და განხორციელება ლაბორატორიული სამუშაოების განსახორციელებლად
 7. სამშენებლო ფაკულტეტის ვებსაიტის მართვა დეპარტამენთებთან თანამშრომლობით
 8. ონლაინ სემინარებისა და თრეინინგების განხორციელება საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებთან

თანამშრომლები: ივერი ასანიძე, ლაშა ტატულაშვილი

შექმნილია ნატოს პროექტის ფარგლებში აიოვას უნივერსიტეტთან თანამშროლობით

 • NATO science for peace and security program Networking infrastructure
 • Grant. “Developing cost-effective and sustainable network and technical infrastructures in Georgia”.Manager.