ლაშა ტატულაშვილი

ტრენინგის მეორე ეტაპი ჩაუტარებოდა ენერგეტიკის, სამთო გეოლოგიურ და სატრანსპორტო ფაკულტეტების აკადემიურ პერსონალს

13 მარტი, 2023

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

ტრენინგის მეორე ეტაპი ჩაუტარებოდა ენერგეტიკის, სამთო გეოლოგიურ და სატრანსპორტო ფაკულტეტების აკადემიურ პერსონალს

თრენინგები

სტუ-ს აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის განვითარების ცენტრის, სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის, ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისა და ფაკულტეტების ერთობლივი შეთანხმებით გადაწყდა, რომ ელექტრონული სერვისების სისტემებში მუშაობის მიმართულებით,ტრენინგის მეორე ეტაპი ჩატარებოდა ენერგეტიკის, სამთო გეოლოგიურ და სატრანსპორტო ფაკულტეტების აკადემიურ პერსონალს

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის ქ-ნ თამარ ლომინაძის მიერ შერჩეულ იქნა პროფესორ-მასწავლებელთა ჯგუფი, რომელმაც განახორციელა ტრენინგი ( თეა ხუციშვილი,ხათუნა ბარდაველიძე, ია გიაშვილი, ნატალია გაბაშვილი, ეკატერინე როჭიკაშვილი).ტრენინგი განხორციელდა ზემოთ აღნიშნული ფაკულტეტებისათვის

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image