ლაშა ტატულაშვილი

პროექტი PRINTeL: ტრენინგ-კურსები აკადემიური პერსონალისთვის

6 იანვარი, 2017

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი აკადემიურ პერსონალს/სწავლებაში ჩართულ პირებს სთავაზობს სტუ-ს ინოვაციების ცენტრის მიერ, პროექტ PRINTel-ის ფარგლებში მომზადებულ შემდეგ ტრენინგ-კურსებს

თრენინგები

სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი აკადემიურ პერსონალს/სწავლებაში ჩართულ პირებს სთავაზობს სტუ-ს ინოვაციების ცენტრის მიერ, პროექტ PRINTel-ის ფარგლებში მომზადებულ შემდეგ ტრენინგ-კურსებს:

  1. აქტიური სწავლება საინფორმაციო/საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით;
  2. აქტიური სწავლება შებრუნებული სწავლების პრინციპით;
  3. ჰიბრიდული/შერეულისწავლა/სწავლება;
  4. გაძლიერებული სწავლება საინფორმაციო/საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით, მობილური სწავლება თამაშის ელემენტების გამოყენებით;
  5. ვიდეო სწავლება, როგორც სწავლების საშუალება მასწავლებელთა და სტუდენტებისთვის, ვიდეო ლექციებისსაკლასო ოთახში გამოყენებით;


პროექტი PRINTeL

„ცვლილება საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლისა და სწავლების მხარდაჭერა სტუდენტთა სასწავლო პრაქტიკის გააქტიურებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“

Erasmus+ KA2 (CBHE PROJECT# No 585760-EPP-1-2017-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP)

სწავლისა და სწავლების ინოვაციური პრაქტიკების დანერგვა პარტნიორი ქვეყნების უნივერსიტეტებში; საერთო ვირტუალური პლატფორმის შექმნა, ღია აკადემიური რესურსების გამოყენებისა და გაზიარების მიზნით; სასწავლო ვიზიტების, საინფორმაციო სემინარების და კონფერენციების ორგანიზება პარტნიორ ქვეყნებში; პროექტის შედეგებისა და მასალების გავრცელება;

ამასთან, ცოდნის გაცვლა და გადაცემა, ნოუ-ჰაუების და წარმატებული პრაქტიკების გაზიარება ევროკავშირის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების უნივერსიტეტებს შორის წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ელემენტს პროექტის მიზნების განსახორციელებლად.

პროექტის ამოცანები:

ნიკოლოზ აბზიანიძე:

ნათია ქოჩლაძე, დალი სეხნიაშვილი:

მანუჩარ შიშილაშვილი, ბორის გითოლენდია: