ლაშა ტატულაშვილი

ავტორიზაციის სტანდარტები და პროცედურები

9 მარტი, 2023

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

ავტორიზაციის სტანდარტები და პროცედურები

თრენინგები

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის”და “აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის განვითარების ცენტრის” ტრენინგი “ავტორიზაციის სტანდარტები და პროცედურები”.

მომხსენებელი დავით მახვილაძე

ტრენინგები ჩატარდა სამ ეტაპად

შეხვედრებს დაესწრო კოლეგების შემდეგი რაოდენობა

ტრენინგების ჩატარების შემდეგ უკუკავშირის მიღების მიზნით სამიზნე აუდიტორიას დაეგზავნა კითხვარი

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image